DE ARBOWETGEVING

Wat is de arbowetgeving precies?

De arbowetgeving, ook wel arbowet of arbeidsomstandighedenwet is een wet om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van werkgevers en werknemers te bevorderen. Het uiteindelijke doel van deze wet is om ziekten en ongevallen die veroorzaakt worden door het werk te voorkomen.  Door middel van deze wet hebben werkgevers en werknemers een aantal verplichtingen. In 2007 is de arbowet vereenvoudigd. De arbeidsomstandighedenwet is verdeeld in drie niveaus. Dit zijn de arbowet, het arbobesluit en de arboregeling.

Wat staat er in de arbowet?  

 

De arbowet is de basis van de arbeidsomstandighedenwet. De bepalingen die in deze wet staan gelden op alle plekken waar arbeid wordt verricht. Onze arbowetgeving is een kaderwet, dit is een wet waar algemene principes, verantwoordelijkheden en procedures geregeld worden, maar de wet bevat geen concrete regels. Het arbobesluit is een verdere uitwerking van de arbowet. Er staan regels in waar werkgevers en werknemers zich verplicht aan moeten houden, dit is om arbeidsrisico’s tegen te gaan. In deze wet staan ook een aantal regels die afwijken/aanvullen, deze zijn voor een aantal sectoren en categorieën werknemers. De arboregeling is nog een verdere uitwerking van de arbowetgeving. In de arboregeling staan concrete regels en voorschriften waar een bedrijf aan moet voldoen. Er staan eisen in voor bijvoorbeeld arbeidsmiddelen en er staat in hoe een arbodienst zijn taken uit moet voeren. Deze regels en voorschriften zijn ook allemaal verplicht voor zowel werkgever als werknemer.  

Overige wetgeving

 

Daarnaast is er nog een overige wetgeving. Hierin staan een aantal wetten die werknemers beschermen in hun werk. In de overige wetgeving staan: De arbeidstijdenwet, wet arbeid en zorg, de wet verbetering Poortwachter, Algemene Wet Gelijke Behandeling, wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekten, wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, tabakswet, Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht. In deze wetten staan onder andere de regeling van vakantiedagen en verlof en het verbieden van onderscheid maken tussen mannen en vrouwen op het gebied van arbeid.  

 

Wat zijn de verplichtingen van werkgevers?

Er zijn een aantal verplichtingen van werkgevers opgenomen in de arbeidsomstandigheden -wet. Ten eerste moet de werkgever een arbo beleid moet ontwikkelen en uitvoeren, dit betekent dat het verrichte werk geen slechte gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers mag hebben. Werkgevers moeten de grootste gevaren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in de kern aanpakken en veranderen. Ze moeten de werkplek, de middelen, methodes en inhoud van het werk zo goed mogelijk aanpassen aan de werknemers. Werkgevers moeten monotone en tempogebonden arbeid zo veel als mogelijk voorkomen. Als volgt moeten ze een Risico-inventarisatie en -evaluatie + een plan van aanpak opstellen en uitvoeren. Ook moeten ze ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn voorkomen en beperken. Werkgevers moeten voorlichting geven aan werknemers over alles in en rondom het bedrijf. Ze moeten arbeidsongevallen en beroepsziekten melden en registreren. Ze moeten voorkomen dat er gevaar is voor derden door de arbeid van de werknemers. Als laatste moeten werkgevers werknemers voorstellen om een keer in de zoveel tijd een arbeidsgezondheids onderzoek te doen.    

Wat zijn de verplichtingen van werknemers?

Naast de verplichtingen van werkgevers hebben werknemers ook een aantal verplichtingen. Ten eerste moeten ze op de juiste manier omgaan met gevaarlijke en schadelijke stoffen. Ze moeten beveiligingen op arbeidsmiddelen op de juiste manier gebruiken en niet aanpassen of weghalen. Werknemers moeten beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken en op de bestemde plek opbergen. Daarnaast moeten ze meedoen aan de instructie die de werkgever geeft en de werkgever inlichten als hij/zij gevaren opmerkt voor de veiligheid of gezondheid van werknemers. Als laatste moeten werknemers en deskundige personen bijstaan bij verplichtingen indien dit nodig is.  

 

Hoe kun je als bedrijf voldoen aan de arbowet?

Als bedrijf moeten de werknemers en de werkgevers aan de verplichtingen voldoen. Ook moet het bedrijf aan alle regels, voorschriften en eisen uit de arboregeling voldoen. Zo zijn er bijvoorbeeld normen voor de werkplaats, daarin wordt bepaald hoeveel vierkante meter voor bepaalde benodigdheden zijn vereist. Door de vereenvoudiging van de wet in 2007 is er een arbocatalogus. Werkgevers en werknemers kijken samen hoe het bedrijf het beste aan de voorschriften en eisen kan voldoen. Dit wordt allemaal opgenomen in een arbocatalogus. Een bedrijf kan zich aansluiten bij een catalogus uit hun branche, of ze kunnen er zelf een opstellen. De inspectie SZW controleert en toetst de arbocatalogus. Er is ook een inspectie die checkt of alle voorschriften en eisen worden uitgevoerd zoals dat zou moeten.

In het kort

De wet zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers zich aan verplichtingen houden en de arbeid zo veilig mogelijk is. Er wordt gecontroleerd of het bedrijf aan alle voorschriften en eisen voldoet. Kortom, de arbowet staat voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.